اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

زهرا اسکندری

زهرا اسکندری

استادیار

ملیحه جاویدی

ملیحه جاویدی

استادیار

مهدی جم پور

مهدی جم پور

استادیار

محمد رضایی

محمد رضایی

استادیار

مهدی صادقی زاده

مهدی صادقی زاده

استادیار

حسین غفاریان

حسین غفاریان

استادیار