اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

مهندسی برق

مریم زارع

مریم زارع

استادیار

نادیا زنده دل

نادیا زنده دل

استادیار

سید حسین کاظمی

سید حسین کاظمی

استادیار

جواد مدرسی

جواد مدرسی

استادیار

هدی مودی

هدی مودی

استادیار

مهندسی کامپیوتر