اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

مهندسی برق

دانیال بوستان

دانیال بوستان

استادیار

کاظم پوربدخشان

کاظم پوربدخشان

استادیار

حامد جعفر زاده

حامد جعفر زاده

استادیار

حسن خانی

حسن خانی

استادیار

مرتضی رجب زاده

مرتضی رجب زاده

استادیار

مهندسی کامپیوتر

زهرا اسکندری

زهرا اسکندری

استادیار

ملیحه جاویدی

ملیحه جاویدی

استادیار

مهدی جم پور

مهدی جم پور

استادیار

محمد رضایی

محمد رضایی

استادیار

مهدی صادقی زاده

مهدی صادقی زاده

استادیار

حسین غفاریان

حسین غفاریان

استادیار