اساتید مدعو

  • آقای دکتر نیما صالحی مقدم
  • آقای دکتر عباس محمدیان
  • آقای دکتر امید فلاح مهرجردی
  • خانم مهندس سیده مژگان رحمتی نیا
  • خانم مهندس معصومه اسمعیلی
  • آقای مهندس حسین داوود
  • آقای مهندس عبدالمجید نوری
  • خانم مهندس ناهید مبهوت
  • خانم مهندس نفیسه مه پیکر