اساتید مشاور تحصیلی

استاد مشاور تحصیلی، یکی از اساتید گروه است که برای دانشجویان هر ورودی در ابتدای ورود به دانشگاه مشخص می گردد. بدین ترتیب دانشجو از بدو ورود به دانشگاه می تواند از مشاوره استاد مشاور تحصیلی برای مراحل مختلف تحصیلی از قبیل انتخاب واحد، بیان مشکلات تحصیلی در طول ترم، دریافت پیشنهادهای از استاد برای روند تحصیلی و … استفاده نماید. حتی دانشجو در صورت تمایل می تواند مسائل و مشکلات غیررسمی که به تحصیل او آسیب زده یا می زند، با استاد مشاور تحصیلی در میان بگذارد تا استاد متناسب با نیاز دانشجو، مسیر مفید و موثر برای حل مشکل را به ایشان معرفی نماید.
توصیه می گردد در طول تحصیل حتما با استاد مشاور تحصیلی در تماس باشید و از نظرات ارزنده ایشان، به ویژه در روزهای انتخاب واحد، تا حد امکان مشورت بگیرید.

سال ورود دانشجویان استاد مشاور تحصیلی
ورودی ۹۸ آقای دکتر منتظرالقائم، خانم دکتر اسکندری
ورودی ۹۷ آقای دکتر غفاریان، خانم دکتر جاویدی
ورودی ۹۶ آقای دکتر چم پور، آقای دکتر صادقی زاده
ورودی ۹۵ آقای مهندس سلطانی، آقای دکتر رضائی
ورودی های ۹۴ و ماقبل آقای دکتر سیگاری