مدیر گروه

شماره تماس: ۴۷۰۱۷۳۲۹-۰۵۱

ایمیل: z.eskandari[at]qiet.ac.ir

____________________________________________________________________________
 

مدیران سابق گروه مهندسی کامپیوتر:

آقای دکتر محمدحسین سیگاری ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

آقای مهندس محمود سلطانی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷

آقای دکتر عیسی نجفی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

آقای مهندس محمود سلطانی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

آقای مهندس مهدی صادقی زاده

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

آقای مهندس سید حسین غفاریان

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹