چارت درسی

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ به بعد

دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ به بعد، می بایست دروس خود را بر اساس چارت متمرکز زیر بگذارنند. دروس اختیاری در این سرفصل در هر ترم به صورت جداگانه ارائه می شود.

 

دانشجویان ورودی ۹۷ تا ۹۹

دانشجویان ورودی ۹۷ به بعد، می بایست از هر دو بسته هوش مصنوعی و شبکه های کامپیوتری، دروس خود را به صورت ترکیبی بگذارنند. دروس اختیاری در این سرفصل در هر ترم به صورت جداگانه ارائه می شود.

 

دانشجویان ورودی ۹۲ تا ۹۶

دانشجویان ورودی ۹۲ تا ۹۶ می توانند به دلخواه یکی از دو تمرکز شبکه های کامپیوتری یا هوش مصنوعی را انتخاب نمایند. چارت درسی هر دو تمرکز به جز در ۴ درس یکسان است. واضح است که دانشجویان هر تمرکز در صورت علاقه می توانند دروس تمرکز دیگر را به صورت درس اختیاری بردارند.