آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه های آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر در حال حاضر به شرح زیر است:

  • آزمایشگاه توسعه نرم افزار
  • آزمایشگاه شبکه و سیستم عامل
  • کارگاه کامپیوتر (مشترک با گروه مهندسی برق)
  • آزمایشگاه دیجیتال (مشترک با گروه مهندسی برق)