دانشجویان برتر

دانشجویان برتر گروه مهندسی کامپیوتر نیمسال دوم 1398

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۵ (بر اساس معدل کل)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول سیدمرتضی رضوی 17,1
دوم حسین رحمت پور 16,18
سوم سحر بزمی مایون 15,99

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۵ (بر اساس معدل نیمسال دوم ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول رضوی سیدمرتضی 18,76
دوم حاجی تبار پویا 18,73
سوم صدرنیا وحید 18,26

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۶ (بر اساس معدل کل)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول زهرا عباسی لالو 17,18
دوم هانیه کارگران 16,74
سوم محمد محمدخانی خاخیان 16,57

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۶ (بر اساس معدل نیمسال دوم ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول غلامی مرجقل محمد 18,23
دوم دشتیان علی 18,02
سوم افشون رضا 18,01

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۷ (بر اساس معدل کل)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول مهدی عنایتی 17,61
دوم علی معمری 17,44
سوم مرتضی هوشمند 17,01

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۷ (بر اساس معدل نیمسال دوم ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول رضائی پور امیرحسین 18,49
دوم هوشمند مرتضی 18,06
سوم احمدنژادایدلیکی زهرا 17,98

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۸ (بر اساس معدل کل)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول یوسفی کاخکی عطیه 17,08
دوم اربابی علیرضا 16,7
سوم ذوقدار محسن 16,67

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۸ (بر اساس معدل نیمسال دوم ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول یوسفی کاخکی عطیه 18,29
دوم تقی زاده مقدم سیدمهدی 17,18
سوم اربابی علیرضا 16,94

دانشجویان برتر گروه مهندسی کامپیوتر نیمسال اول 1398

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۵ (بر اساس معدل کل)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول سیدمرتضی رضوی ۱۶٫۸۶
دوم حسین رحمت پور ۱۶٫۰۳
سوم سحر بزمی مایون ۱۵٫۷۵

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۵ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول زهرا مهرابی ۱۸٫۱۸
دوم سیدمرتضی رضوی ۱۷٫۱۶
سوم حسین رحمت پور ۱۷٫۱۵

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۶ (بر اساس معدل کل)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول زهرا عباسی لالو ۱۷٫۷۵
دوم هانیه کارگران ۱۶٫۷۰
سوم محمد محمدخانی خاخیان ۱۶٫۳۶

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۶ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول عرفان ابراهیمی ۱۸٫۸۱
دوم هانیه کارگران ۱۷٫۰۶
سوم خشایار معبودی ۱۶٫۶۵

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۷ (بر اساس معدل کل)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول مهدی عنایتی ۱۷٫۵۶
دوم علی معمری ۱۷٫۳۰
سوم مرتضی هوشمند ۱۶٫۵۵

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۷ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول مهدی عنایتی ۱۸٫۴۶
دوم علی معمری ۱۷٫۱۳
سوم مرتضی هوشمند ۱۶٫۲۸

دانشجویان برتر ورودی ۱۳۹۸ (بر اساس معدل نیمسال اول ۹۸-۹۹)

رتبه نام و نام خانوادگی معدل کل
اول محسن ذوقدار ۱۸٫۷۹
دوم محسن شیری ۱۷٫۵۸
سوم سجاد عرفان نسب ۱۶٫۳۰